متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک تخصصی سونوگرافی دکتر سیاوش نوری
متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

سونوگرافی ساده و رنگی(کالر داپلر)
حاملگی (سه و چهار بعدی و آنومالی اسکن جنین)
اکو کاردیو گرافی قلب جنین
ترانس واژینال و ترانس رکتال
سونوگرافی های اختصاصی نسج نرم ، الاستو گرافی و پستان
بیوپسی پروستات ، پستان ،FNA، تیروئید و بافت های نرم تحت کالبد
تکنیک های اینترونشنال (از قبیل تخلیه کیست و نفروستومی)
تحت گاید سونوگرافی
سونوگرافی های اختصاصی اطفال
تخصصی عروق و بررسی واریس

 

 

 

دکتر شاهین جمسا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر لیلا شهریار فر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر طاهر زبیری

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر عبداله رازبان

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر مجید شکرفروش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر شهین ملکی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر حمید پی رزم

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر عیسی یکانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر اردلان علی پور

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر سیمین رهبر سعادتی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر حسن محمودزاده پورناکی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر فرناز حافظ قرآن

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر محمد صادقی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر علی سینا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

 رادیولوژی دکتر صیادی فر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

دکتر حمیدرضا سلطان زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی حسین اقدسی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

کلینیک رادیولوژی دهان فک صورت دکتر نوروزی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی تخصصی فک و صورت حکیم

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی دکتر جلیلی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی دکتر یکانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی تخصصی راد

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر طالب زاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی تابان (دکتر قاطع)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

 

سونوگرافی و رادیولوژِی دکتر حسن محمودزاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر یوسف سلطان احمدی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر باقر برادران صفا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

سونوگرافی و رادیولوژِی دکتر فرامرز جبارزاده

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

سونوگرافی و رادیولوژِی دکتر حسین اقدسی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

سونوگرافی و رادیولوژی دکتر محمدرضا رهبر

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی دکتر یوسف سلطان احمدی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

آزمایشگاه پاتوبیولوژی قوام

 ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

آزمایشگاه پاتوبیولوژی انصاری

 ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

آزمایشگاه تشخیص طبی آبان

 ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

آزمایشگاه رویان

 ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

آزمایشگاه پاستور

 ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر آیسان غزنوی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی فک و صورت راد

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی تابان

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر قاطع

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمد صادقی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر ماکان داداللهی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سهیلا ترکمانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمدرضا عبدالهی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

کلینیک تخصصی سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر سلطانی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

آدرس:ارومیه

شماره تماس :ثبت نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیولوژی دکتر یوسف سلطان احمدی,رادیولوژی دکتر محمدرضا رهبر,آزمایشگاه پاتوبیولوژی قوام,آزمایشگاه پاتوبیولوژی انصاری,آزمایشگاه تشخیص طبی آبان,آزمایشگاه رویان,آزمایشگاه پاستور,رادیولوژی دهان فک و صورت دکتر آیسان غزنوی,رادیولوژی فک و صورت راد,رادیولوژی و سونوگرافی تابان,رادیولوژی و سونوگرافی دکتر قاطع,رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمد صادقی,دکتر ماکان داداللهی,رادیولوژی و سونوگرافی دکتر سهیلا ترکمانی,رادیولوژی و سونوگرافی دکتر محمدرضا عبدالهی,کلینیک تخصصی سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر سلطانی

دکتر مجید شکرفروش,دکتر شهین ملکی,دکتر شاهین جمسا,دکتر لیلا شهریار فر,دکتر طاهر زبیری,دکتر حمید پی رزم,دکتر عیسی یکانی,دکتر اردلان علی پور,دکتر سیمین رهبر سعادتی,دکتر حسن محمودزاده پورناکی,دکتر فرناز حافظ قرآن,دکتر محمد صادقی,دکتر علی سینا,سونوگرافی در ارومیه,رادیولوژی در ارومیه,

همچنین بررسی کنید

مجتمع پزشکان رویان 101 ارومیه

مجتمع پزشکان رویان ۱۰۱ ارومیه

ساختمان پزشکان رویان ۱۰۱ این ساختمان در ارومیه خیابان سرداران کوی خانباباخان (خیابان خیام شمالی …

ساختمان کیا ارومیه خیابان حسنی

ساختمان کیا ارومیه خیابان حسنی

ساختمان کیا آدرس ساختمان کیا : ارومیه خیابان حسنی معرفی مشاغل و کسب و کارهای ساختمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *